Regulamin Serwisu Rezerwacyjnego Noriko Sushi

§1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Niniejszy Regulamin stosuje się do usług świadczonych przez Administratora za pośrednictwem Serwisu i Aplikacji mobilnych.

2. Definicje:

a) Serwis – Serwis internetowy www.NorikoSushi.pl prowadzony przez Administratora;

b) Administrator – Magdalena Jasiura prowadząca działalność pod firmą:

Magdalena Jasiura,

z siedzibą pod adresem ulica Mińska 45, lok. 204u, 03-808 Warszawa,

wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, od 2022-09-06

NIP: 7511717731, REGON: 523057475,

email: info@norikosushi.pl

c) Aplikacja mobilna – Aplikacja mobilna NorikoSushi za pośrednictwem których Administrator świadczy usługi określone w niniejszym Regulaminie;

d) Cennik – w naszej Aplikacji Mobilnej i Serwisie Internetowym nie występuje klasyczny Cennik, jako jeden dokument, ze względu na dużą ilość usług gastronomicznych. Korzystając z określonych funkcjonalności naszej Aplikacji Mobilnej i Serwisu przed skorzystaniem lub zamówieniem określonej usługi będziesz informowany o jej dokładnym koszcie. Cennikiem w związku z powyższym będzie każda informacja zawierająca wskazanie Cen usług świadczonych za pośrednictwem naszej Aplikacji Mobilnej i Serwisu.

e) Konto – oznaczony indywidualną nazwą (adresem email) i hasłem podanym przez Użytkownika, zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Administratora, w którym gromadzone są dane Użytkownika;

f) Newsletter – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Administratora, polegająca na umożliwieniu zainteresowanym Klientom automatyczne otrzymywanie na podany adres e-mail najważniejszych informacji związanych z Serwisem i Aplikacją Mobilną.

g) Opłata – należność Administratora lub podmiotu świadczącego usługi dostępne za pośrednictwem Aplikacji Mobilnej/ Serwisu, pobierana (z góry) od Klienta za skorzystanie z funkcjonalności Serwisu lub zamówienie określonych usług. Wysokość Opłat wskazana jest w Cenniku i zależna jest od rodzaju świadczonej usługi.

h) Regulamin – niniejszy Regulamin; Użytkownik może swobodne zapoznać się z Regulaminem, po pobraniu Aplikacji mobilnej za pośrednictwem sklepu internetowego „App Store” lub „GooglePlay”;

i) Umowa – Umowa o świadczenie usług, świadczonych przez Administratora za pośrednictwem Serwisu i Aplikacji mobilnej – zawierana pomiędzy Administratorem i Użytkownikiem, na warunkach określonych w Regulaminie;

j) Użytkownik – pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca ukończone 18 lat, pełną zdolność do czynności prawnych, osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która korzysta z usług świadczonych drogą elektroniczną przez Administratora;

k) Załącznik nr 1 – dołączony do Regulaminu dokument umożliwiający odstąpienie od rezerwacji, o którym mowa w § 6. Regulaminu,

l) Załącznik nr 2 – dołączony do Regulaminu dokument umożliwiający złożenie reklamacji, o której mowa w § 5. Regulaminu,

3. Administrator świadczy swoje usługi gastronomiczne na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a Serwis na terytorium RP oraz poza jej granicami w zakresie usług polegających na udostępnianiu Aplikacji Mobilnej i Serwisu Internetowego.

§2. ZASADY KORZYSTANIA Z SERWISU/APLIKACJI MOBILNEJ

1. Użytkownik zobowiązany jest do korzystania z Serwisu/Aplikacji mobilnej w sposób zgodny z niniejszym Regulaminem, obowiązującym prawem, zasadami współżycia społecznego oraz dobrymi obyczajami.

2. Każde działanie Użytkownika powinno odbywać się równocześnie z poszanowaniem dla dóbr osób trzecich – zwłaszcza innych Użytkowników korzystających z Serwisu/Aplikacji mobilnej.

3. Podczas korzystania z Serwisu/Aplikacji mobilnej obowiązkiem Użytkownika jest podanie prawdziwych, zgodnych ze stanem faktycznym danych oraz ich ochrona przed dostępem osób nieuprawnionych. Od tego w dużej mierze zależy bezpieczeństwo danych Użytkownika. Zabronione jest również udostępnianie swojego Konta innym Użytkownikom i osobom trzecim, jak również korzystanie z Kont należących do innych Użytkowników.

4. Każdy Użytkownik jak i osoba trzecia, mająca dostęp do Serwisu/Aplikacji mobilnej, zobowiązani są do powstrzymywania się od kopiowania, modyfikowania, rozpowszechniania, transmitowania lub wykorzystywania w inny sposób jakichkolwiek treści udostępnionych na stronie Aplikacji, za wyjątkiem korzystania z nich w ramach dozwolonego użytku. Zabronione są również wszelkie ingerencje czy wykorzystywanie kodu źródłowego Aplikacji Mobilnej

5. Hasło pozwalające Użytkownikowi logować się do Serwisu/Aplikacji mobilnej jest prywatne i poufne.

6. Wszelkie wymiany haseł pomiędzy Użytkownikami są zabronione.

7. Niedozwolone są jakiekolwiek próby wprowadzania do systemu informatycznego szkodliwych danych (oprogramowanie złośliwe w tym boty, wirusy, pliki szpiegujące, „robaki” etc.).

8. Za pośrednictwem adresu e-mail: info@norikosushi.pl można zgłaszać wszelkie treści i działania, które w jakikolwiek sposób naruszają postanowienia niniejszego Regulaminu.

9. Do korzystania z Aplikacji mobilnej niezbędne jest urządzenie mobilne, z zainstalowanym systemem Android/iOS i dostępem do Internetu. Do korzystania z Serwisu wystarczy dowolne urządzenie komputerowe z dostępem do Internetu i przeglądarką Stron internetowych

10. Z usług świadczonych drogą elektroniczną przez Administratora mogą korzystać osoby pełnoletnie, które ukończyły 18 rok życia. Osoby niepełnoletnie mogą korzystać ze wszelkich usług dostępnych w Aplikacji Mobilnej/Serwisie wyłącznie za zgodą i wiedzą oraz pod nadzorem opiekunów prawnych i faktycznych.

§3. UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ/OPŁATY

1. Świadcząc usługi za pomocą Serwisu/Aplikacji mobilnej, Administrator dokłada należytej staranności, aby Użytkownicy byli w pełni zadowoleni.

2. Do założenia Konta w Serwisie/Aplikacji mobilnej przez Użytkownika konieczne jest wypełnienie Formularza rejestracji poprzez podanie następujących danych osobowych:

a) imię i nazwisko,

b) adres poczty elektronicznej e-mail,

c) numer telefonu,

3. Umowa pomiędzy Użytkownikiem i Administratorem o świadczenie usług za pośrednictwem Serwisu/Aplikacji Mobilnej zawierana jest na czas nieokreślony.

4. Płatności internetowe dokonywane on-line za pośrednictwem Serwisu Internetowego/Aplikacji mobilnej obsługiwane są przez platformę płatniczą t-pay., dostępną pod adresem https://secure.tpay.com/#page=panel-main-page.

5. Użytkownik będący przedsiębiorcą zawierając Umowę z Administratorem upoważnia go do wystawiania faktur VAT bez podpisu odbiorcy.

6. Za datę uiszczenia Opłaty uznaje się dzień wpływu pełnej należności na rachunek bankowy Administratora.

7. Korzystanie z poszczególnych funkcjonalności Aplikacji mobilnej/Serwisu, może wymagać od Użytkowników uiszczania Opłat na rzecz Administratora przed każdorazowym skorzystaniem z tej funkcjonalności.

8. Przed rozpoczęciem korzystania z serwisu należy zapoznać się dokładnie z treścią Regulaminu i zaakceptować jego warunki.

9. Świadczenie usług przez Administratora na rzecz Użytkownika odbywa się na podstawie Umowy, do której mają zastosowanie postanowienia niniejszego Regulaminu oraz właściwe przepisy prawa polskiego. Procedurę jej zawierania określa Regulamin.

10. Za chwilę zawarcia Umowy w przypadku korzystania z Serwisu uznaje się dzień, w którym Użytkownik potwierdzi i opłaci(kliknie) przycisk służący do opłacenia w Serwisie. W przypadku rezerwacji usług gastronomicznych za dzień zawarcia Umowy uznaje się dzień w którym Użytkownik potwierdzi rezerwację, poprzez jej opłacenie.

11. Koszty transmisji danych wymaganych do pobrania, instalacji, uruchomienia i korzystania z Serwisu Użytkownik ponosi we własnym zakresie na warunkach określonych w umowach zawartych z operatorami telekomunikacyjnymi lub innymi dostawcami Internetu.

12. Umowa pomiędzy Użytkownikiem i Administratorem o świadczenie usług za pośrednictwem Serwisu zawierana jest na czas nieokreślony.

13. Użytkownik, który narusza postanowienia niniejszego Regulaminu może zostać wezwany przez Administratora do zaprzestania naruszeń. Wezwanie kierowane będzie za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adres email Użytkownika podany podczas rejestracji w Serwisie lub na numer telefonu podany przy rejestracji w Aplikacji Mobilnej. W razie gdy wezwanie okaże się bezskuteczne, a Użytkownik nadal będzie łamał postanowienia niniejszego Regulaminu, Administrator zastrzega sobie prawo do usunięcia jego Konta, co jest równoznaczne z natychmiastowym rozwiązaniem Umowy.

14. Założenie nowego Konta przez Użytkownika, którego Konto zostało usunięte wymaga uprzedniej wyraźnej zgody Administratora.

15. W każdej chwili Użytkownik może zrezygnować ze świadczonych przez Administratora usług.

16. Zaprzestanie korzystania z Aplikacji mobilnej wymaga jej usunięcia z urządzenia mobilnego.

17. W przypadku wykrycia błędów w działaniu Serwisu/Aplikacji mobilnej Użytkownikowi będącemu konsumentem przysługuje prawo żądania ich usunięcia w odpowiednim terminie, uzależnionym od charakteru i stopnia skomplikowania błędu.

§4. FUNKCJONALNOŚCI SERWISU / APLIKACJI MOBILNEJ

1. Usługi jakie Administrator świadczy w ramach Serwisu/Aplikacji mobilnej:

a) Umożliwienie zamawiania i rezerwacji usług gastronomicznych świadczonych przez Administratora,

b) Zamawianie usług i opłacanie usług gastronomicznych drogą online,

c) Umożliwienie korzystania z innych funkcji dostępnych w Serwisie/Aplikacji mobilnej,

d) Usługa Newsletter.

2. Nie wszystkie w/w usługi świadczone za pośrednictwem Serwisu czy Aplikacji są darmowe dla Użytkowników korzystających z Serwisu/Aplikacji Mobilnej. Informacje o tym, które z usług są dostępne dopiero po dokonaniu Opłaty znajdują się w opisie danej usługi/funkcjonalności

§5. REKLAMACJE

1. W przypadku, gdy Użytkownik uzna, że Administrator nie realizuje usług zgodnie z przyjętymi zobowiązaniami, może złożyć reklamację. Użytkownik w takiej sytuacji proszony jest o poinformowanie Administratora o uchybieniach, tak aby umożliwić Administratorowi ustosunkowanie się do nich.

2. Zgłoszenie reklamacyjne należy kierować na adres: Magdalena Jasiura, z siedzibą pod adresem ulica Mińska 45, lok. 204u, 03-808 Warszawa lub drogą poczty elektronicznej za pośrednictwem wiadomości e-mail przesłanej na adres: info@norikosushi.pl.

3. W treści zgłoszenia należy podać: imię i nazwisko, adres poczty elektronicznej, opis zgłaszanych zastrzeżeń, a także swoje żądania. W celu ułatwienia procedury reklamacyjnej Administrator udostępnia na stronie Serwisu Internetowego i w Aplikacji Mobilnej Załącznik nr 2 do Regulaminu.

4. Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia Administrator przed rozpatrzeniem reklamacji zwróci się do Użytkownika o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie.

5. Do tak złożonej reklamacji Administrator ustosunkuje się w przeciągu 30 dni. Odpowiedź na reklamację wysyłana jest wyłącznie na adres e-mail, chyba, że Użytkownik zgłosi chęć otrzymania odpowiedzi drogą pocztową, podając adres do korespondencji w zgłoszeniu reklamacyjnym.

6. Brak odpowiedzi ze strony Administratora w przeciągu 30 dni skutkuje uznaniem reklamacji za uzasadnioną.

§6. ODSTĄPIENIE OD UMOWY

1. Usługi polegające na umożliwieniu korzystania z Aplikacji Mobilnej/Serwisu Internetowego świadczone na rzecz Użytkowników w tym Użytkowników, będących konsumentami w rozumieniu art. 22(1) ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny, są usługami cyfrowymi niezapisanymi na nośniku materialnym, dlatego przed skorzystaniem z tych usług Użytkownik jest proszony o wyrażenie zgody na natychmiastowe rozpoczęcie spełniania świadczenia drogą elektroniczną (ze względu na charakter usług), co równoznaczne jest z utratą prawa do odstąpienia od Umowy.

2. Użytkownikowi, który jest konsumentem w rozumieniu art. 22(1) ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks cywilny, w przypadku usług gastronomicznych, których rezerwacja i zamówienie jest dostępne w Aplikacji Mobilnej i Serwisie Internetowym nie przysługuje prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość, bez podania przyczyny, w terminie 14 dni od dnia zawarcia Umowy, na podstawie art. 38 pkt. 12 Ustawy o Prawach Konsumenta.

3. Uprawnienie do odstąpienia od Umowy na podstawie Ustawy o Prawach konsumenta nie przysługuje, bowiem Użytkownikowi w następujących przypadkach:

a. o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;

b. w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;

c. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

d. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;

e. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

f. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;

g. w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli;

h. w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;

i. w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

j. o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;

k. zawartej w drodze aukcji publicznej;

l. o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;

m. o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

4. Niezależnie jednak od powyższego, Administrator umożliwia odstąpienie od umowy o świadczenie usług gastronomicznych, przy czym w takim przypadku konieczne jest złożenie pisemnego oświadczenia przez Użytkownika drogą mailową lub pocztową, w najpóźniej na 72 godziny przed dniem w którym na wybrane usługi gastronomiczne miały być wykonane. Wzór oświadczenia o odstąpieniu zawiera Załącznik nr 1. do Regulaminu.

5. Administrator (jeśli to on realizuje usługę), gwarantuje zwrot ceny Usługi gastronomicznej (z wyjątkiem opłat i prowizji platform płatniczych), nie później niż w terminie 14 dni od otrzymania prawidłowego oświadczenia o odstąpieniu od Umowy.

6. Zwrotu płatności dokonuje się przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Użytkownik, chyba że Użytkownik wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z dodatkowymi kosztami.

7. Postanowienia niniejszego paragrafu nie stosuje się do Użytkowników nie będących konsumentami w rozumieniu art. 22(1) ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks cywilny tj. osób dokonujących czynności prawnych związanych bezpośrednio z prowadzoną przez nich we własnym imieniu działalnością gospodarczą lub zawodową – w ich przypadku uprawnienie do odstąpienia od Umowy jest bezwzględnie wyłączone.

§7. OCHRONA PRAW AUTORSKICH

1. Administrator udziela Użytkownikowi niewyłącznej, nieograniczonej terytorialnie licencji na korzystanie z Aplikacji mobilnej – na czas trwania Umowy. Użytkownik nie może udzielać sublicencji, a sama Licencja nie może być przeniesiona na inny podmiot bez wyraźnej zgody Administratora.

2. Wszelkie zdjęcia oraz pozostałe materiały (w tym teksty, grafiki, logotypy) zamieszczone w Serwisie/Aplikacji mobilnej należą do Administratora lub zostały użyte za zgodą osób trzecich, posiadających do nich prawa autorskie.

3. Zabronione jest kopiowanie zdjęć i innych materiałów graficznych oraz stosowanie przedruku tekstów zamieszczonych w Serwisie/Aplikacji mobilnej, w tym ich udostępnianie w Internecie bez pisemnej zgody Administratora lub innej osoby trzeciej, posiadającej do nich prawa autorskie.

4. Zabrania się również zewnętrznym podmiotom pobierania zdjęć, grafik, tekstów i innych materiałów z Serwisu / Aplikacji mobilnej oraz wykorzystywania ich do celów marketingowych oraz handlowych.

5. Wykorzystanie wymienionych powyżej materiałów bez pisemnej zgody Administratora lub innej osoby trzeciej, której przysługują prawa autorskie, jest niezgodne z prawem i może stanowić podstawę do wszczęcia postępowania cywilnego oraz karnego, wobec osoby dopuszczającej się takiego działania.

§8. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

1. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do zawarcia Umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną z Administratorem oraz do rezerwacji świadczeń dostępnych w przychodni Administratora drogą elektroniczną.

2. Dane osobowe przetwarzane są wyłącznie w celu świadczenia usług, o których mowa w niniejszym Regulaminie.

3. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych przez Administratora, w celach związanych z akceptacją niniejszego Regulaminu i świadczeniem usług za pośrednictwem Aplikacji/Serwisu stanowi artykuł 6 ustęp 1 lit. b) RODO –, tj. konieczność realizacji umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną, tj. prowadzenie Konta Użytkownika i udostępnianie wszelkich funkcjonalności Serwisu/Aplikacji oraz dodatkowo artykuł 6 ust. 1 lit. f) RODO –, tj. prawnie uzasadnione interesy Administratora danych, którymi są m.in. zapewnienie kontaktu z Użytkownikiem. Wszelkie dodatkowe cele oraz szczegółowe podstawy przetwarzania danych osobowych przez Administratora, zostały wymienione w Polityce Prywatności Serwisu i Aplikacji Mobilnej.

4. Dane osobowe Użytkownika nie będą ujawniane innym osobom lub instytucjom dla celów marketingowych bez jego wyraźnej zgody. Do swoich danych Użytkownik ma zawsze dostęp w celu ich weryfikacji, modyfikacji lub usunięcia z bazy Administratora.

5. Szczegółowe informacje dotyczące ochrony danych osobowych znajdują się w dokumencie Polityka prywatności Serwisu i Aplikacji mobilnej.

§9. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Administrator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia ograniczeń w korzystaniu z Serwisu lub Aplikacji mobilnej spowodowanych ich serwisem technicznym, pracami konserwacyjnymi lub pracami nad polepszeniem ich funkcjonalności. Jednocześnie Administrator zobowiązuje się do dołożenia wszelkich starań, by wspomniane przerwy odbywały się w godzinach nocnych i trwały jak najkrócej.

2. Administrator zastrzega sobie prawo do zmian w Regulaminie oraz rozszerzenia lub ograniczenia zakresu oferowanych usług. O każdych zmianach Administrator będzie informować poprzez wysyłanie informacji o wprowadzanych zmianach na adres poczty elektronicznej Użytkownika lub bezpośrednio za pośrednictwem Serwisu/Aplikacji. Zmiany będą wchodzić w życie, nie wcześniej niż po 7 dniach od dnia poinformowania Użytkownika o tych zmianach.

3. Zmiany wprowadzane w Regulaminie nie mają na celu naruszać praw nabytych przez Użytkowników przed wprowadzeniem zmian.

4. Postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek praw Użytkownika będącego konsumentem w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks cywilny, przysługujących mu na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy.

5. Wszelkie spory między Administratorem, a Użytkownikami będą rozstrzygane w sposób polubowny lub w obecności niezależnego i bezstronnego mediatora. Użytkownik może zwrócić się o rozstrzygnięcie sporu do Stałego Polubownego Sądu Konsumenckiego bądź złożyć wniosek do właściwego Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej.

6. Szczegółowe informacje, dane kontaktowe oraz wykaz polubownych sądów konsumenckich znajduje się na stronie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Użytkownik może złożyć swoją skargę np. za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR (online dispute resolution), dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

7. W przypadku braku możliwości polubownego rozwiązania sporu, Sądem właściwym do rozpatrywania sporu z Użytkownikiem będącym konsumentem w rozumieniu art. 22(1) ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1145, 1495.) jest sąd właściwy według przepisów prawa polskiego.

8. W przypadku sporu z Użytkownikiem niebędącym konsumentem – sądem rozstrzygającym będzie sąd właściwy miejscowo dla siedziby Administratora.

9. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie będą miały właściwe przepisy prawa polskiego, w szczególności przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks cywilny oraz inne właściwe. 10. Regulamin obowiązuje od dnia 29 października 2021 roku.